หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลวังชิ้น ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 
 
  News
เทศบาลตำบลวังชิ้น ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดแพร่ ในโอกาสวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2566 จากการ ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2565 อันดับ 2 ของจังหวัดแพร่ ด้วยผลคะแนน 93.18 คะแนน
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
"เป็นเมืองน่าอยู่ การท่องเที่ยวยั่งยืน
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมงามตา ประชามีความสุข"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลวังชิ้น
นายจำเริญ กิมประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังชิ้น
 
  พันธกิจ
 
    ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป
    ส่งเสริมความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็นที่สมบูรณ์และมาตรฐาน
    ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รายได้ อาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัย มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีสวัสดิการสังคมที่รองรับอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
    ส่งเสริมสร้างจิตสานึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
    ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ
  ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่สาธารณะ
  พัฒนาแม่น้ำยม ลำห้วยและแหล่งน้ำสาธารณะ
  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ในทุกด้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
  ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง
  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
  เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
  ส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครต่างๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 
  รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น
  สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม
  พัฒนาสถานที่สาธารณะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และภูมิทัศน์ที่สวยงาม
  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงาน
  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการ
  ปรับปรุงและพัฒนารายได้
  ปรับปรุงเทศบัญญัติ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม
 
 
 
 
Wangchin Subdistrict Municipality
 
 
 
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
โทรศัพท์ : 054-589-116 โทรสาร : 054-589-258
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังชิ้น
จำนวนผู้เข้าชม 7,845,905 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 086-117-2760