หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลวังชิ้น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 
 
  News
เทศบาลตำบลวังชิ้น ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดแพร่ จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบฯ 66 ประเภทเทศบาลตำบล ได้คะแนน 99.36 คะแนน เป็นอันดับที่ 5 ของจังหวัดแพร่ และเป็นอันดับที่ 50 ของประเทศ
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
"เป็นเมืองน่าอยู่ การท่องเที่ยวยั่งยืน
คุณภาพชีวิตดี สิ่งแวดล้อมงามตา ประชามีความสุข"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลวังชิ้น
นายจำเริญ กิมประสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลวังชิ้น
 
  พันธกิจ
 
    ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป
    ส่งเสริมความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็นที่สมบูรณ์และมาตรฐาน
    ส่งเสริมคุณภาพชีวิต รายได้ อาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัย มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีสวัสดิการสังคมที่รองรับอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
    ส่งเสริมสร้างจิตสานึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
    ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาในทุกระดับ
  ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่สาธารณะ
  พัฒนาแม่น้ำยม ลำห้วยและแหล่งน้ำสาธารณะ
  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ในทุกด้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
  ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง
  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
  เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
  ส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครต่างๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 
  รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น
  สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม
  พัฒนาสถานที่สาธารณะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และภูมิทัศน์ที่สวยงาม
  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและสถานที่ปฏิบัติงาน
  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการ
  ปรับปรุงและพัฒนารายได้
  ปรับปรุงเทศบัญญัติ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม
 
 
 
 
Wangchin Subdistrict Municipality
 
 
 
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
โทรศัพท์ : 054-589-116 โทรสาร : 054-589-258
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังชิ้น
จำนวนผู้เข้าชม 8,288,857 เริ่มนับ 20 พ.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 086-117-2760